Vi bistår deg om du trenger rådgivning i forbindelse med foreldreansvar, fast bosted og samvær med barn.

Advokater har i slike saker en plikt til å arbeide for barnets beste. Vi fokuserer på å dempe konflikter og bidra til gode løsninger. I de sakene det er behov for det, bistår vi i domstolene. Du kan føle deg trygg på at vi vil gi korrekt veiledning og klare råd når det gjelder hvilke alternativer som foreligger.

Vi bistår også deg som opplever at barnevernet oppretter sak vedrørende omsorgsovertakelse.


Barnefordelingssak

Etter en skilsmisse eller et samlivsbrudd kan det oppstå spørsmål rundt barnets bosituasjon. I mange tilfeller vil foreldrene, i samråd med barna, komme til enighet om dette, og samarbeide godt. I de tilfeller hvor foreldrene ikke enes om dette, vil det kunne være behov for bistand.

Barnefordelingssaker angår som regel enten hvor barnet skal bo fast og/eller hvor mye samvær den barnet ikke bor fast hos skal ha.

En barnefordelingssak starter med at foreldrene må gjennomføre mekling ved sitt lokale familievernkontor. En slik mekling er en forutsetning for å kunne bringe saken inn for domstolene. Målet for meklingen er at partene skal finne frem til en løsning og inngå en skriftlig avtale om eventuelt samvær og bosted. 

Om foreldrene ikke skulle komme til enighet ved meklingen, vil neste steg være å bringe saken inn for domstolen. Det er ikke nødvendig å benytte seg av en advokat ved igangsettelse av en rettslig prosess, men det er fornuftig, og sterkt å anbefale.

Når både stevning og tilsvar har kommet inn til retten, vil partene bli innkalt til et første saksforberedende møte. Det saksforberedende møte finner normalt sted i en rettssal ved den domstolen som har saken. Advokatene ber ofte om at det oppnevnes en sakkyndig psykolog som skal bistå under de saksforberedende møtene. Tilstede i dette møtet er dommeren, partene, advokatene og eventuelt en sakkyndig.

I det saksforberedende møtet er det vanlig at prosessfullmektigene (advokatene) først får ordet til en kort innledning. Deretter gis partene ordet til sin forklaring. Etter dette ser man om det er mulig å komme frem til en minnelig løsning. Ofte finner man frem til en prøveordning som kan vare i noen måneder, frem til neste saksforberedende møte. I denne perioden vil den sakkyndige normalt ha samtaler med partene og barnet samt observere barnet sammen med foreldrene.

Ved det neste saksforberedende møte har prosessfullmektigene og partene en oppsummering av hvordan det har gått og om det har skjedd noe nytt siden sist saksforberedende møte. Deretter er det vanlig at den sakkyndige uttaler seg om sine observasjoner og anbefalinger. Hvis partene ikke kommer til enighet etter dette, vil hovedforhandling berammes. Eventuelt kan man fortsette prosessen med enda et saksforberedende møter dersom dette anses som formålstjenlig. Det er da en forutsetning at partene ønsker å forhandle seg frem til et resultat.

Det er vanlig at saken løses i prosessen med de saksforberedende møtene. Dersom den ikke gjør det, vil det som sagt berammes en hovedforhandling.

Hovedforhandlingen er den "ekte" rettssaken. Her er det mer formelt enn i de saksforberedende møtene. Hovedforhandlingen starter med at prosessfullmektigene holder sine innledningsforedrag. Deretter er det parts- og vitneforklaringer. Etter dette er det prosedyrer. Dom vil bli avsagt i løpet av noen uker.