Vi har bred erfaring fra større og mindre straffesaker, og tar oppdrag både som forsvarer og bistandsadvokat.
Vi bistår også med å søke om voldsoffererstatning for deg som har vært utsatt for en kriminell handling.

 

Bistandsadvokat

Som fornærmet i en straffesak kan du ha rett til å få oppnevnt en bistandsadvokat. Dette gjelder i saker som dreier seg om alvorlige sedelighetslovbrudd, vold i nære relasjoner, tvangsekteskap, menneskehandel, brudd på besøksforbud og i saker der det er grunn til å tro at fornærmede som følge av handlingen får betydelig skade på legeme eller helbred. I saker hvor noen under 18 år er død som følge av en straffbar handling, har den som hadde foreldreansvar rett til å få oppnevnt bistandsadvokat. 

I andre tilfeller der noen er død som følge av en straffbar handling, kan bistandsadvokat oppnevnes for etterlatte når særlige forhold tilsier at det er behov for det. I tillegg kan det i alle andre straffesaker hvor det anses å være behov for en advokat for fornærmede oppnevnes bistandsadvokat av retten. I denne typen saker vil advokaten betales av det offentlige. Du kan selv velge hvilken advokat du ønsker som bistandsadvokat. Dersom du ikke har noe bestemt ønske, vil retten oppnevne en advokat for deg. 

Som bistandsadvokat vil vi ivareta fornærmedes interesser under hele saken. Dette gjelder både under etterforskningen og i forbindelse med en eventuell rettssak.

Forsvarer

Dersom du er siktet eller tiltalt i en straffesak har du rett til å la deg bistå av forsvarer på et hvert trinn av saken fra politiet har besluttet å innlede en etterforskning. På etterforskningsstadiet har en siktet som begjæres fengslet rett til forsvarer i det rettsmøtet som holdes for å avgjøre fengslingsspørsmålet. Dersom du blir fengslet har du krav på forsvarer så lenge du er undergitt varetektsfengsling. Det samme gjelder ved en hovedforhandling og ved eventuelle bevisopptak knyttet til denne. Du kan selv velge hvilken advokat som skal oppnevnes som din forsvarer. Etter at en rettsavgjørelse i en straffesak er falt, skal forsvareren gi råd om det skal brukes rettsmidler mot avgjørelsen.

En forsvarer betales i det fleste tilfeller av det offentlige. Fra dette er det gjort unntak for enkelte sakstyper. Dette gjelder blant annet promillesaker, saker angående ikke vedtatte forelegg og inndragningssaker. Se mer informasjon under "Priser".