Våre priser og vilkår

I henhold til Konkurransetilsynets forskrifter gis våre klienter følgende orientering om vårt grunnlag for honorarberegning:

Sivile saker

Vår veiledende timepris ligger mellom kr. 1500 + mva og kr. 3000 + mva avhengig av sakens art og kompleksitet. Ved inngåelsen av oppdraget avtales hvilken timepris som skal anvendes. Eventuelle utlegg i saken vil komme i tillegg. I spesielle tilfeller vil timepris kunne avtales såvel over som under veiledende timepris.

For organisasjonsklienter avtales vilkårene særskilt.

Timeberegningen skjer med utgangspunkt i medgått tid, hvor minstebelastning per arbeidsøkt i saken er 15 minutter. 

Oppdraget anses akseptert når signert oppdragsbekreftelse er mottatt og eventuelt salærforskudd er innbetalt.


Fri rettshjelp

Ved fri rettshjelp er det staten som helt eller delvis dekker kostnadene til rettshjelp. Om du har krav på fri rettshjelp vil avhenge av sakstype og din inntekt og/eller formue. I enkelte saker vil man kunne ha krav på fri rettshjelp uavhengig av hvilken inntekt og/eller formue man har. Fri rettshjelp kan gis til både norske og utenlandske statsborgere. Inntektsgrensen for fri rettshjelp er kr 246 000,- for enslige og kr 369 000,- for ektefeller og andre som lever sammen med felles økonomi. Formuesgrensen for fri rettshjelp er kr 100 000,-.   

Under finner du en liste over saker hvor du har krav på fri rettshjelp uavhengig av dine inntekter/formue:

 • I enkelte utlendingssaker som for eksempel bortvisning, utvisning, tilbakekall av tillatelse eller tilbakekall av oppholdsdokument
 • Barnevernssaker vedrørende tvang
 • Saker hvor barn gis egen advokat i barnefordelingssaker
 • Krav om erstatning for urettmessig straffeforfølgning
 • Voldsofre i erstatningssak mot gjerningspersonen
 • Vernepliktige i militærnektersaker
 • Politianmeldelse av sak vedrørende alvorlig personlig krenkelse
 • Tvangsekteskap
 • Søksmål anbefalt av Sivilombudsmannen
 • Saker etter lov om psykisk helsevern for Kontrollkommisjonen
 • saker etter lov om sosiale tjenester for fylkesnemnda
 • Umyndiggjøring

I andre sakstyper vil det kunne bli foretatt en behovsprøving avhengig av dine inntekter/formue:

 • I saker vedrørende avskjed eller oppsigelse av arbeidstaker
 • Bortføring av barn til utlandet
 • I saker vedrørende oppsigelse eller utkastelse fra leiebolig
 • For den skadede ved søknad eller klage i sak om voldsoffererstatning
 • I klagesaker om folketrygd og anke til Trygderetten
 • Erstatning for personskade eller tap av forsørger
 • I saker om rett til felles bolig og innbo når husstandsfellesskap opphører
 • Familiesaker etter ekteskapsloven og barneloven

Det kan unntaksvis innvilges fri rettshjelp i saker som ikke er nevnt ovenfor når det økonomiske vilkåret er oppfylt og saken objektivt sett berører søker i særlig grad. Ved vurderingen legges det vekt på om saken har likhetstrekk med saksfeltene som nevnt ovenfor.

Hele rettshjelploven er gjengitt på lovdata


Straffesaker

Forsvarer

I de fleste straffesaker vil siktede ha rett til å få oppnevnt forsvarer på det offentliges bekostning. Det vil si at du ikke må betale noe selv for vår bistand. I enkelte straffesaker betaler ikke staten for forsvarerbistand. Dette gjelder i de fleste promillesaker, i saker hvor et forelegg ikke har blitt vedtatt og det kan gjelde arbeid før tiltale er tatt ut. Vi bistår også i denne typen saker. Pris vil her avtales på forhånd. Timesatsen vil variere fra den offentlige salærsatsen på kr 1020,- til vanlig timesats i andre saker.

Bistandsadvokat

Som fornærmet for en straffbar handling kan ha rett til bistandsadvokat betalt av det offentlige. Dette avhenger normalt av at forholdet blir anmeldt til politiet. Under følger en liste over sakstyper hvor man som hovedregel har krav på bistandsadvokat betalt av det offentlige:

 • Saker som gjelder menneskehandel
 • Saker som gjelder vold i nære relasjoner (familievold)
 • Saker som gjelder tvangsekteskap
 • Saker som gjelder seksuelt overgrep, herunder voldtekt, voldtektsforsøk og incest
 • Saker som gjelder kjønnslemlestelse
 • Saker hvor fornærmede er påført betydelig skade enten fysisk eller psykisk
 • Saker som gjelder brudd på kontakt- eller besøksforbud

I tillegg til disse sakene kan retten oppnevne bistandsadvokat der hvor sakens art og alvor tilsier det og der hensynet til berørte eller andre særlige forhold tilsier at det er behov for en advokat.  

I saker om vold i nære relasjoner, menneskehandel, seksuallovbrudd, tvangsekteskap, brudd på kontakt- og besøksforbud og kjønnslemlestelse kan du også få bistand fra advokat til å vurdere om forholdet skal anmeldes.


Forsikringsdekning

Mange har en forsikring som inneholder rettshjelpsdekning. Vi ber deg undersøke om du har en slik forsikring. Dersom du har dette er det fint om du tar med dine forsikringspapirer til oss slik at vi kan vurdere om det kan søkes dekning. Dersom dette er tilfellet vil det ofte være at du må betale en egenandel selv. Det er vanlig at dekningen er begrenset til et bestemt beløp.

 

Øvrige vilkår for vår bistand framgår av inngått oppdragsavtale. Ta kontakt dersom du ønsker å få tilsendt oppdragsavtale med generelle vilkår.